UTV úprava vody před ohřevem na teplou

Úprava vody před jejím ohřevem na teplou spočívá v dávkování tekutého přípravku Stopkor I. Dávkování se provádí v místě přípravy teplé vody do studené vody před jejím ohřevem. K tomuto účelu se používá dávkovací blok, kde provozně technologické prvky jsou umístěny v rámu svařeném z ocelových profilů. Vstup a výstup vody z dávkovacího bloku jsou opatřeny šroubením G 3/4" s vnitřním závitem. Spotřeba teplé vody v objektech kolísá, proto je dávkovací frekvence řízena od průtoku vody. Dávkované množství na jeden zdvih je nastavitelné ručně.

Dr.Vap elektronická úprava vody

Přístroj zabraňuje vzniku pevných usazenin všude tam, kde následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k vytváření a usazování vodního kamene. Elektromagnetická úprava vody spočívá v průchodu kapaliny elektromagnetickým polem. Přístroj má vestavěný program přepínání magnetizačních kmitočtů, a tím dosahuje maximální účinnosti fyzikální úpravy vody. Na velmi tvrdé vody se doporučuje typ Turbo opatřený navíc turbocyklem s rychlým střídáním kmitočtů, což dále zvyšuje účinnost zařízení. Přístroj je určen na úpravu studené vody, z níž je připravována teplá užitková voda, která se průběžně spotřebovává pro umývání, mytí, praní atd.

INKRUST elektronická úprava vody

Přístroj zabraňuje vzniku pevných usazenin všude tam, kde následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k vytváření a usazování vodního kamene. Přístroj generuje specifické kmitočty nízkofrekvenčního signálu, který působí vratné změny iontových vazeb molekul hydrouhličitanu vápenatého rozpuštěného ve vodě. Nově vzniklá forma bikarbonátu po úpravě již nemá tendenci usazovat se ve formě vodního kamene, ale zůstává v suspenzi a může být ze systému vyplavena nebo odkalena. Přitom se uvolní z vody stopové množství kysličníku uhličitého, který následně velmi pozvolna rozpouští již usazený vápenec v rozvodu, a dále malé množství peroxidu vodíku, který se chová jako inhibitor koroze a ničí ve vodě některé druhy nežádoucích mikroorganismů. Po úpravě vody tímto zařízením nedojde k měřitelné změně tvrdosti vody, přístroj nemá vliv na celkové chemické složení vody.

EUV elektronická úprava vody

Přístroje elektronické úpravy vody jsou určené na úpravu vody všudetam, kde následkem tepelnýchnebo tlakových změn dochází ktvorbě a usazování kotelníhokamene. Zabraňují vzniku pevnýchusazenin v systému a velmipozvolna rozpouští stávajícíusazeniny.Přístroj je tvořen skříňkous elektronikou o rozměrech 215 x130 x 77, která se připevňuje nazeď, a cívkou. Cívka se navine napotrubí a propojí s řídícími prvkypřístroje. Ty vytvářejí dynamickéelektromagnetické pole.Průchodem přes toto pole se z vody uvolňují velmi jemné krystalky aragonitu ve formě koloidnísuspenze. Ta musí být průběžně odplavována nebo v uzavřených systémech pravidelněodkalována. Přístroj pracuje bez nároků na údržbu, příkon el. energie se pohybuje od 4 do 8VA.. Voda by měla být do 48 hodin spotřebovaná nebo musí znovu projít cívkou přístroje, abyse obnovily výše popsané vlastnosti.

Magnetizér magnetická úprava vody

Přístroj pro magnetickou úpravu vody Magnetizér zabrání negativnímu působení tvrdé vody. Aplikací přístroje se dosáhne několikerý účinek:

  • Omezuje se podstatně tvorba tvrdých usazenin, tzv. vodního kamene, a tím zvyšuje účinnost a životnost ohříváků a chladičů, nedochází k zarůstání potrubí
  • staré nánosy vodního kamene se postupně velmi pozvolna rozpouštějí a odstraňují. Tím se dosáhne vyšší účinnosti bojlerů a snížení nákladů na ohřev vody.
  • magneticky upravená voda při praní prádla snižuje spotřebu pracích prostředků, nečistoty se snadněji rozpouštějí.

Přístroj se skládá se ze dvou čelistí, které se jednoduše nasadí na trubku a upevní stahovacími šrouby, které jsou součástí dodávky přístroje. Základním prvkem magnetizéru jsou proti sobě nasměrované permanentní magnety, které vytváří silné magnetické pole. Průtokem vody přes toto pole dochází ke změně fyzikálních vlastností látek, které jsou rozpuštěné ve vodě. Tyto látky se již nemohou vylučovat jako pevné krystalické usazeniny lpící na stěnách, ale vylučují se ve formě drobnokrystalického příp. amorfního kalu. Kal je protékající vodou vyplavován, nebo se shromažďuje na dně zařízení(např. bojleru) a je snadno odstranitelný odkalením.

MUV magnetická úprava vody

Přístroje pro magnetickou úpravu vody MUV jsou tvořeny válcovým ocelovým tělesem, ve kterém je zabudována sestava permanentních magnetů. Průtokem vody magnetickým polem dochází ke změně fyzikálních vlastností vody. Tím se vodní nebo kotelní kámen tvoří v několikanásobně menší míře nebo se jejich tvorba zcela zastavuje, staré nánosy vodního kamene se postupně rozmělňují a uvolňují. Magnetická úprava však nezabraňuje korozím ani nemění chemické složení kapalin. Látky rozpuštěné ve vodě se vylučují ve formě drobnokrystalického příp. amorfního kalu, který lze vyplavit.