Úprava vody pro domácnosti

Každá podzemní voda obsahuje množství anorganických, organických, biologických i mechanických látek, jejichž hygienické limity pro pitnou vodu jsou  dány vyhláškou 252/2004 Sb. Kvalita vody ve veřejných vodovodních sítích je přísně sledována dodavatelem vody. Při použití studniční vody v domácnostech jsou nejčastějším zdrojem problémů mechanické nečistoty, tvrdost vody, zvýšený obsah železa a manganu, překročené limitní množství dusičnanů, bakteriologické znečištění nebo zápach. Neexistuje žádné univerzální zařízení, které by z vody o neznámém složení dokázalo vyrobit zdravotně nezávadnou vodu. Podle charakteru znečištění a laboratorního rozboru Vám můžeme navrhnout vhodný druh filtru.

Úprava vody pro teplovodní kotelny

Úprava plnící a doplňovací vody pro teplovodní kotelnu spočívá ve dvou stupních:

  • odstranění tvrdosti - změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru
  • chemická úprava vody, která spočívá v dávkování chemikálií a účelem je chemické odplyněnívody, úprava zjevné alkality, úprava pH a zajištění přebytku siřičitanu sodného Na2SO3 a kysličníku fosforečného P2O5 tak, aby chemické vlastnosti vody splňovaly požadavky normy ČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení“

Úprava vody pro parní kotelny

Základem napájecí vody parního kotle je vratný kondenzát, přídavná voda má sloužit jen k doplňování ztrát. Úprava přídavné vody pro parní kotelnu spočívá podle kvality surové vody nejčastěji v těchto třech stupních:

  • odstranění tvrdosti – změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru
  • termické odplynění 
  • chemická úprava vody, tj. dávkování chemikálií, jehož účelem je další chemické odplynění vody a úprava pH tak, aby chemické vlastnosti vody splňovaly požadavky normyČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení“ podle jednotlivých typů kotlů. Norma rozděluje kotle podle konstrukce a podle provozních tlaků.

Úprava vody pro chladící okruhy

Úprava vody pro chladicí okruhy spočívá jednak v úpravě plnící a doplňovací vody a v případě otevřeného chladícího okruhu také v úpravě vody cirkulačního okruhu. Chladící okruhy je nutno naplnit kvalitně upravenou vodou, tj. změkčenou vodou o výstupní tvrdosti cca 0,8 mmol/l a ošetřenou inhibitorem - prostředkem pro potlačení koroze. Stejným způsobem je třeba upravovat i vodu doplňovací, kterou se doplňují ztráty chladiva.

Úprava teplé užitkové vody

Teplá voda se vyrábí z pitné vody ohřevem na 60°C. Je to zdravotně nezávadná voda, alenení určena k pití a vaření. K odběrním místům je dodávána ostatným rozvodem posvém ohřátí. Při výrobě a distribuci teplé užitkové vody se často vyskytují problémy koroze a tvorby nánosů i inkrustů z produktů koroze, ale také z tvrdosti vody. To vede ke zhoršené kvalitě dodávané teplé vody – spotřebitelům vytéká z kohoutků voda rezavá a o nižší teplotě, protože v zarostlém potrubí nelze zajistit řádnou cirkulaci, narůstající spotřebě tepla primárního zdroje a nedostatečnému tlaku v rozvodu teplé vody ve vyšších poschodích. Pro řešení těchto problémů nabízíme zařízení, pracující na různých principech.